Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Kontakty
22.09.2017   /  Józef Kunicki

 

 

Urząd Miejski w Olecku Plac Wolności 3 19 - 400 Olecko
www.olecko.pl  olecko.eu
Tel. +87 520 21 68 fax. +87 520 25 58

Wydział Organizacyjny i Nadzoru
Siedziba: Plac Wolności 3
Sekretarz Gminy, kierownik Wydziału ORN – Barbara Jankowska
pok. nr 14, tel. 87 520 09 72, 570 100 624

Sekretariat- 87 4520 21 68 pok. Nr 12
Obsługa rady miejskiej, sprawy gospodarcze, wybory - tel. 87 520 20 38, tel. 750 100 113, pok. nr 13

Kadry, archiwum zakładowe - tel. 87 520 09 63, tel. 570 100 43 pok. Nr 14

Promocja, organizacje pozarządowe- tel. 87 520 1950, tel.570 100 361 pok. Nr 8

Informatyk – tel. 87 520 09 68, 570 100 852, pok. nr 31

Informatyk - tel. 87 520 09 69, 570 100 596, pok. nr 31

Wydział Finansowy
Siedziba: Plac Wolności 3
Skarbnik Gminy - Bożena Kozielska
Tel. 520 30 35, 570 100 675 pok. nr 26
księgowość budżetowa - pok. nr 26 tel. 87 520 23 63, 570 100 734
kasa -pok. nr 28 tel. 87 307 03 15, 570 100 351

Wydział Dochodów i Egzekucji
Siedziba: Plac Wolności 3
Kierownik wydziału: - Monika Dudycz-Stefanowska
Tel. 87 520 09 65, pok. nr 25

podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych:

 • ustalenie wymiaru  – pok. nr 25 – tel. 87 520 20 46, 570 100 958
 • wpłaty (miasto) – pok.  nr 24 – tel. 87 520 09 66, 570 100 094
 • wpłaty (wieś) – pok. nr 29 – tel. 87 520 17 49, 570 100 398

podatek rolny, leśny od osób prawnych:

 • deklaracje  i wpłaty – pok. nr 29 – tel. 87 520 17 49, 570 100 398

podatek od nieruchomości od osób prawnych:

 • deklaracje – pok. nr 29 – tel. 87 520 17 49, 570 100 398
 • wpłaty - pok. 24 – tel. 87 520 09 66, 570 100 094

podatek od środków transportowych:

 • deklaracje  – pok. nr 29 – tel. 87 520 17 49, 570 100 398
 • wpłaty – pok. nr 22 – tel. 87 520 09 67, 570 100 519

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 •     wpłaty – pok. 22 – tel. 87 520 09 67, 570 100 519

opłata od posiadania psa:

 • wpłaty – pok. nr 22 - tel. 87 520 09 67, 570 100 519

użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, opłata adiacencka:

 • wpłaty – pok. nr 22 - tel. 87 520 09 67, 570 100 519
 • zaległy czynsz, opłata eksploatacyjna
 • wpłaty – pok. nr 24 - tel. 87 520 09 66, 570 100 094

Wydział Strategii i Rozwoju
Siedziba: Plac Wolności 3, pok. 6
Kierownik wydziału - Aneta Milczarek
pok. nr 6, parter, tel. 87 520 20 67, 570 100 376

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej
Siedziba: Plac Wolności 1
Kierownik wydziału – Ewa Zalewska - Drozd
Tel. 87 520 12 32, 570 100 829 pok. nr 3,

 • dowody osobiste - pok. nr 1, tel. 87 520 24 13, 570 100 524
 • ewidencja ludności- pok. nr 2, tel. 87 520 32 65, 570 100 956
 • sprawy p. poż, obrony cywilnej, obronne, zarządzanie kryzysowe, bhp, pok. nr 8, tel. 87 520 23 95, 570 100 732
 • ewidencja działalności gospodarczej, – pok. nr 7, tel. 87 520 49 56, 570 100 016

Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania
Siedziba: Plac Wolności 3
Kierownik – Alicja Szałkowska
pok. nr 06, tel. 87 307 03 02

 • planowanie przestrzenne - pok. nr 01, tel. 87 520 09 64, 570 100 375 i pok. nr 06 tel. 87 520 21 57, 570 100 847
 • budownictwo i inwestycje - pok. nr 06, tel. 87 520 21 57, 570 100 847
 • środki unijne - pok. nr 07, tel. 87 520 09 62, 570 100 143

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Siedziba: Plac Wolności 3
Kierownik – Sławomir Hatalski
pok. nr 05, tel. 87 307 03 63, 570 100 284

 • utrzymanie czystości, oświetlenie, drogownictwo pok. nr 04 tel. 87 520 23 83, 570 100 589
 • ochrona środowiska, gospodarowanie odpaami komunalnymi pok. nr 05 tel. 87 520 16 03, 570 100 857

Z-ca kierownika - Jadwiga Żychowska
pok. nr 02, tel. 87 307 03 43, 570 100 257

 • gospodarka zasobami gminy, pok. nr 02, tel. 87 520 33 01, 570 100 814
 • dodatki mieszkaniowe, pok. nr 02, tel. 87 520 33 01, 570 100 814
 • remonty, utrzymanie zasobów komunalnych, pok. nr 02, tel. 87 520 33 01, 570 100 814

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Siedziba: Plac Wolności 3
Pełniąca obowiązki kierownika – Maria Wiktorzak pok. nr 11 tel. 87 307 03 04, 570 100 544

 • gospodarka gruntami na wsi - pok. nr 21 tel. 87 520 26 33, 570 100 756
 • geodezja i melioracje - pok. nr 11 tel. 87 520 26 54, 570 100 942
 • gospodarka gruntami w mieście - pok. nr 21 tel. 87 520 26 33, 570 100 756

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu
Siedziba: Plac Wolności 1
Kierownik wydziału - Elżbieta Rękawek
Tel. 87 520 08 55, 570 100 758 pok. nr 5.

 • sprawy oświaty -pok. nr 11 tel. 87 620 10 74, 570 100 647
 • stypendia szkolne, kultura, sport, turystyka - pok. nr 11 tel. 87 620 10 74, 570 100 647
 • nadzór nad publicznymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, organizacja roku szkolnego w szkołach, przedszkolu, awanse zawodowe nauczycieli, ewidencja placówek niepublicznych, finansowanie placówek oświatowych, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, świetlice wiejskie pok. nr 11, tel. 87 307 03 73, 570 100 561
 • stypendia szkolne, obowiązek szkolny i nauki, dożywianie i dożywianie uczniów, dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, kultura, sport, turystyka- pok. 11, tel. 87 520 24 94, 570 100 717

Urząd Stanu Cywilnego
Siedziba: Plac Wolności 1
Kierownik – Wioletta Biszewska

Pok. nr 4, tel. 87 307 03 10, 570 100 365
Z-ca kierownika USC - Iwona Marta Domel
Pok. nr 4, tel. 87 520 26 58, 570 100 698

Stanowisko audytora wewnętrznego
Siedziba: Plac Wolności 1
Małgorzata Delegacz
Siedziba, Plac Wolności 1, pok. nr 10, tel. 87 520 49 57, 570 100 913

Pion Ochrony Informacji Niejawnych
Siedziba: Plac Wolności 3
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Sekretarz Gminy, pok. nr 14, tel. 87 520 09 72, 570 100 624

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR